Reklamační řád

Reklamační řád pro klienty

Společnosti Metrix Consult s.r.o., Smilova 310, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 051 51 139, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37249 (dále jen Společnost).
Tento reklamační řád upravuje postupy podání stížností či podnětů (dále jen reklamace) ze strany klienta a postupy při jejich řešení.

Reklamací se pro účely řádu rozumí podání Klienta směřující vůči jednání a vystupování zaměstnanců a zprostředkovatelů společnosti, vůči formě a obsahu Klientovi poskytnutých služeb a informací.

1. PODÁNÍ REKLAMACE:

Reklamaci lze podat těmito způsoby:
a) písemnou formou na adresu společnosti
b) elektronickou cestou na adresu info@metrixconsult.cz
c) osobně na adrese sídla společnosti

Náležitosti podání reklamace nebo stížnosti:

  1. Jméno, příjmení klienta.
  2. Platná doručovací adresa. Pokud je klientem právnická osoba, uvádí se obchodní firma, název, adresa jejího sídla.
  3. Číslo smlouvy, ke které se klientova reklamace, stížnost vztahuje.
  4. Název produktu, ke kterému se reklamace nebo stížnost vztahuje.
  5. Čeho se reklamace, stížnost týká (identifikace a popis problému, nedostatku apod.).
  6. Vlastnoruční podpis klienta.
  7. Pro operativní řešení reklamace, stížnosti uvede klient telefonní číslo, popř. e-mailové spojení.
  8. K reklamaci, stížnosti je klient povinen doložit všechny jemu dostupné podklady prokazující tvrzení klienta. Nebyly-li potřebné dokumenty předloženy nebo nebyly-li údaje podle reklamačního řádu obsahem klientovy reklamace nebo stížnosti, vyzve společnost klienta k jejich doplnění.

2. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace je po doručení na adresu sídla společnosti zaevidována a řešena odpovědným pracovníkem.
Reklamace bude vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení společnosti, nebo ode dne, kdy byly společnosti doručeny všechny doplňující podklady potřebné k vyřízení reklamace.

Pokud klient do 10 pracovních dnů nedoručí na centrálu Společnosti doplňující údaje k reklamaci vyžádané Společností, reklamace bude zamítnuta.

Společnost si vyhrazuje právo prodloužení doby pro vyřízení reklamace, stížnosti z důvodu součinnosti třetí osoby, která je potřebná, nebo z jiných důvodů, které není možné ovlivnit.

V případě, že vyřízení reklamace, stížnosti není možné ve lhůtě 30 kalendářních dnů, informuje Společnost o této skutečnosti klienta před uplynutím této lhůty společně s odůvodněním prodloužení a oznámí předpokládanou lhůtu pro vyřízení.

3. INFORMOVÁNÍ KLIENTA O VÝSLEDKU ŘEŠENÍ REKLAMACE

Klient je ve výše uvedené lhůtě 30 pracovních dnů od přijetí reklamace informován o výsledku řešení reklamace, a to písemně formou doporučeného dopisu na adresu uvedenou v jím zaslané reklamaci. Rozhodující je datum razítka podací pošty.

V případě, že dopis bude zaslán na klientem uvedenou adresu a klient tento doporučený dopis s výsledkem řešení reklamace nepřevezme, považuje se za doručený v den, kdy je doručen zpět na sídlo Společnosti.

4. NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

Je-li reklamace, stížnost neoprávněná, zašle společnost klientovi vhodnou písemnou formou, nebo elektronicky stanovisko společnosti s poučením a doporučením, jak se případně příště zachovat, aby reklamování nebylo nutné.

Pokud se reklamace, stížnost prokáže jako oprávněná, společnost z toho podle míry porušení smluvních ujednání a etických kodexů vyvodí důsledky a přijme nápravná opatření.

V případě, že ze strany zprostředkovatele společnosti bude zjištěno hrubé nebo opakované porušení povinností stanovených zákonem a vnitřními předpisy společnosti, případně bude zjištěno porušení smluvních ujednání a etických kodexů, společnost s tímto zprostředkovatelem ukončí spolupráci.

5. MOŽNOST ODVOLÁNÍ

V případě, že Klient není spokojen s vyřízením reklamace, má možnost podat odvolání a to do 10 pracovních dnů od převzetí vyrozumění o výsledku reklamace. Pro podání stížnosti platí stejná pravidla, jako pro reklamaci.

6. VÝJIMKY Z PŘIJETÍ REKLAMACE, STÍŽNOSTI

Společnost si vyhrazuje právo reklamaci nebo stížnost nepřijmout, jestliže:

a) není dodržen způsob, forma podání reklamace, stížnosti nebo nejsou splněny náležitosti reklamace, stížnosti a to ani v dodatečné lhůtě pro doplnění či opravu
b) ve věci již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo již před soudem zahájeno
c) případ popsaný v reklamaci se netýká chování Společnosti, jí nabízených produktů ani jejích zástupců

Reklamace může být podána také u ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Tento reklamační řád je platný od 9.6.2016.